family 科 名
LEPTOCHITONIDAE サメハダヒザラガイ科
LEPIDOCHITONIDAE ウロコヒザラガイ科
ISCHNOCHITONIDAE ウスヒザラガイ科
MOPALIIDAE ヒゲヒザラガイ科
CHITONIDAE ヒザラガイ(クサズリガイ)科
ACANTHOCHITONIDAE ケハダヒザラガイ科
CRYPTOPLACIDAE ケムシヒザラガイ科