Microshells
腹足綱 前鰓亜綱 カサガイ目
GASTROPODA PROSOBRANCHIA PATELLOGASTROPODA
FAMILY 科 名
PATTELLOIDEA PATELLIDAE ツタノハガイ超科 ツタノハガイ科
NACELLOIDEA NACELLIDAE ヨメガカサガイ超科 ヨメガカサガイ科
PATTELLOIDEA LEPETIDAE ツタノハガイ超科 シロガサガイ科
PATTELLOIDEA ACMAEIDAE ツタノハガイ超科 エンスイカサガイ科
PATTELLOIDEA ACMAEIDAE ツタノハガイ超科 ユキノカサガイ科

Home